Spronken & Co Advocaten

Privacy statement

download pdf

Privacy beleid Spronken & Co Advocaten

Deze privacyverklaring beschrijft hoe Spronken & Co Advocaten omgaat met de privacy van bij zijn onderneming betrokken personen. Deze privacyverklaring beschrijft hoe Spronken & Co Advocaten persoonsgegevens verwerkt en hoe betrokkenen hun rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kunnen uitoefenen.

1. Verwerking van persoonsgegevens

Spronken & Co Advocaten verwerkt persoonsgegevens. Dat is voor de dienstverlening noodzakelijk. De verwerking van persoonsgegevens door Spronken & Co Advocaten gebeurt in overeenstemming met de privacyregelgeving en op de manier die is beschreven in deze privacyverklaring.

Cliënten en betrokkenen
In het kader van onze juridische dienstverlening kunnen wij de volgende persoonsgegevens van onze cliënten of van betrokkenen verwerken: NAW-gegevens, geslacht en titulatuur, contactgegevens (zoals e-mailadres en telefoonnummer), zakelijke gegevens (zoals bedrijfsnaam, uittreksel handelsregister en btw-nummer), pasfoto/ kopie paspoort en bankgegevens. Wij baseren het verwerken van uw persoonsgegevens in beginsel op artiel 6 onder b van de AVG, te weten om uitvoering te kunnen geven aan de opdrachtovereenkomst die wij met u hebben, zoals het geven van adviezen, het voeren van procedures voor cliënten, of overige juridische werkzaamheden. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de administratiee- of identificatieplicht of fiscale verplichtingen. Ook kunnen wij persoonsgegevens verwerken ter behartigging van onze gerechtvaardigde belangen, zoals het verbeteren van onze dienstverlening. Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal u expliciet om toestemming worden gevraagd.

Websitebezoekers
Iedere websitebezoeker kan in het kader van onze online-dienstverlening contactgegevens achterlaten op de website van Spronken & Co Advocaten. Wij zullen deze gegevens dan gebruiken om contact met u op te nemen en bewaren deze gegevens zoals als nodig is voor de beantwoording van uw vraag. Spronken & Co Advocaten houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. Dit helpt om de werking van de website te verbeteren. De gegevens zijn anoniem en worden voor geen andere doeleinden gebruikt dan zoals hiervoor omschreven.

Andere relaties
Als het gaat om leveranciers of andere dienstverleners kan Spronken & Co Advocaten persoonsgegevens zoals NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres alsmede bankrekeningnummer verwerken die noodzakelijk zijn voor leveringen of het afnemen van diensten. Wij verwerken deze gegevens om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst dan wel te voldoen aan wttelijke verplichtingen, zoals het voeren van een administratie of voor accountantscontrole.

2. Uw persoonsgegevens en derden

Spronken & Co Advocaten deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Spronken & Co Advocaten, zoals een IT-leverancier, deurwaarder of koerier of gerechtelijk instanties.

Daarnaast kan Spronken & Co Advocaten persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Spronken & Co Advocaten uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Spronken & Co Advocaten ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

3. Beveiliging

Spronken & Co Advocaten hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Spronken & Co Advocaten gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Spronken & Co Advocaten in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen, wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben.

4. Bewaartermijn

Spronken & Co Advocaten bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. Cliëntdossiers worden in beginsel 5 jaar (digitaal) bewaard.

5. Privacy rechten

Een verzoek in verband met de uitoefening van privacy rechten (zoals inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming) kan worden gedaan door het sturen van een e-mail of brief aan onderstaand adres. Voor verificatiedoeleinden kunnen wij u om bewijs van uw indentiteit vragen. Wij streven ernaar binnen een maand op uw verzoek te reageren.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Spronken & Co Advocaten aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Als u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonsgegevens inbreuk maakt op de privacyregelgeving en na melding daarvan geen oplossing voor uw klacht wordt gevonden, kunt u een klacht indienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

6. Wijzigingen en vragen

Wij kunnen deze privacyverklaring op ieder gewenst moment aanpassen en zullen de nieuwste versie steeds publiceren op onze website. Wij raden u daarom aan om onze website geregeld te raadplegen.

Als u vragen hebt over deze privacyverklaring of over uw privacy, kunt u per e-mail of per post op onderstaand adres contact met ons opnemen. Spronken & Co Advocaten B.V.

Sint Janskerkhof 15 5211 LA 's-Hertogenbosch E-mail: info@spronkenadvocaten.nl

Deze privacyverklaring is laatst gewijzigd op: 7 juli 2023