Spronken & Co Advocaten

Algemene Voorwaarden

download pdf

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN
SPRONKEN & CO ADVOCATEN
TE íS-HERTOGENBOSCH
KvK: 17215941

Artikel 1 De vennootschap

1. De besloten vennootschap Spronken & Co Advocaten B.V. is een vennootschap naar Nederlands Recht, die zich ten doel stelt het uitoefenen van de rechtspraktijk. De vennootschap is statutair gevestigd te Ďs-Hertogenbosch.


Artikel 2 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen de opdrachtgever en de vennootschap gesloten overeenkomsten en gelden tevens voor eventuele uit de opdracht voortvloeiende aanvullende- en/of vervolgopdrachten. Algemene voorwaarden van onze opdrachtgever worden uitdrukkelijk niet aanvaard.

2. Deze algemene voorwaarden zijn niet slechts bedongen ten behoeve van de vennootschap, doch tevens voor alle natuurlijke- en rechtspersonen die direct of indirect en op welke wijze dan ook zijn betrokken bij de door de vennootschap te verrichten dienstverlening. Daaronder worden nadrukkelijk tevens verstaan vennoten, werknemers en medewerkers die niet meer voor de vennootschap werkzaam zijn alsmede hun erfgenamen.


Artikel 3 De opdracht

1. Opdrachten worden geacht te zijn gegeven aan de vennootschap en worden uitsluitend geacht aanvaard te zijn door de vennootschap, ook indien het de uitdrukkelijke danwel stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is de opdracht door ťťn of meerdere bepaalde personen te laten uitvoeren. De vennootschap bepaalt welke persoon cq personen de opdracht uitvoert. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt nadrukkelijk uitgesloten.

2. De vennootschap zal, alvorens ťťn of meerdere personen bij de opdracht te betrekken, welke niet, direct of indirect, aan de vennootschap is danwel zijn verbonden, daarover in overleg treden met de opdrachtgever. Indien dit overleg ertoe leidt dat niet aan de vennootschap verbonden personen bij de opdracht worden betrokken, zal iedere aansprakelijkheid voor fouten, gemaakt door deze niet aan de vennootschap verbonden personen, integraal zijn uitgesloten.

3. Bij een verschil van inzicht over de wijze van uitvoering van de opdracht heeft de vennootschap het recht de opdracht per direct op te zeggen waarbij de opdrachtgever gehouden is de tot dan gemaakte uren en kosten waaronder verschotten per omgaande en zonder opschorting of verrekening te voldoen. De vennootschap zal alsdan haar medewerking verlenen aan de overdracht van de opdracht aan een andere advocaat.

4. Het bovenstaande geldt ook bij de opzegging van de opdracht door de opdrachtgever.


Artikel 4 De uitvoering

1. De overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en de vennootschap wordt uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de werkzaamheden van de vennootschap geen rechten ontlenen. De opdrachtgever dient de vennootschap te vrijwaren tegen eventuele vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden, direct of indirect, door de werkzaamheden die de vennootschap ten behoeve van de opdrachtgever heeft verricht.

2. Bij de uitvoering van de opdracht neemt de vennootschap de terzake geldende regelgeving in acht. Daaronder worden in ieder geval begrepen Advocatenwet en de Gedragsregels voor advocaten en de verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten.

3. De vennootschap zal zich naar de norm van een redelijk en bekwaam handelend vakgenoot inspannen om het door de opdrachtgever beoogde resultaat te behalen. Evenwel wordt nadrukkelijk niet gegarandeerd dat dit beoogde resultaat ook wordt bereikt.


Artikel 5

1. Overeengekomen tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, tot het einde van het kalenderjaar waarin de opdracht door de vennootschap werd aanvaard en kunnen jaarlijks door de vennootschap worden aangepast.


Artikel 6 Honorarium en verschotten

1. De vennootschap verricht werkzaamheden voor de opdrachtgever waarvoor de vennootschap een honorarium in rekening brengt. Dit honorarium wordt vermeerderd met BTW en een kantooropslag van 5%. Daarnaast worden eventuele verschotten, zijnde onder meer griffierecht, deurwaarderskosten, en reis- en verblijfskosten, eveneens bij de opdrachtgever in rekening gebracht.

2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt een honorarium berekend conform het in de opdrachtbevestiging vermelde uurtarief, dan wel het uurtarief vermeld op de website www.spronkenadvocaten.nl . Bij verschil van mening over de hoogte van het uurtarief beslist de vennootschap bindend.

3. De vennootschap is bevoegd het overeengekomen uurtarief ieder jaar op 1 januari aan te passen, welke aanpassing ten minste 5 % mag bedragen.

4. Honorarium en verschotten mogen en zullen tussentijds en bij voorkeur maandelijks in rekening gebracht worden. Door de opdrachtgever betaalde voorschotten worden verrekend bij tussentijdse- en einddeclaraties.


Artikel 7 De betaling

1. Declaraties van de vennootschap dienen te worden voldaan binnen veertien dagen na factuurdatum. De opdrachtgever heeft nadrukkelijk geen bevoegdheid tot verrekening of opschorting van de betaling.

2. De vennootschap is bevoegd haar declaraties te verrekenen met de voor de opdrachtgever ontvangen gelden, ook als deze ontvangen worden door de Stichting Derdengelden SCA. De opdrachtgever machtigt de vennootschap daartoe uitdrukkelijk.

3. Bij niet tijdige betaling heeft de vennootschap het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten, zonder aansprakelijk te zijn voor de gevolgen van de opschorting.

4. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en zal tevens, aldus vanaf veertien dagen na factuurdatum, de wettelijke (handels)rente, verschuldigd zijn.

5. Indien ook na aanmaning betaling uitblijft, zal de vennootschap gerechtigd zijn tevens kosten van invordering, zowel in- als buiten rechte, in rekening te brengen, welke tenminste zullen bedragen 10 % van de verschuldigde hoofdsom. Voorts is opdrachtgever verplicht de werkelijk gemaakte advocaatkosten bij een procedure te vergoeden als deze de toe te wijzen proceskostenveroordelingen overschrijden.


Artikel 8 Beperking aansprakelijkheid

1. Indien zich bij de uitvoering van de opdracht een gebeurtenis voordoet, welke aansprakelijkheid van de vennootschap met zich meebrengt, zal deze aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat in het betreffende geval door de door de vennootschap afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het terzake geldende eigen risico van de vennootschap.

2. Voor zover sprake is van aansprakelijkheid voor enige gebeurtenis, welke om welke reden dan ook niet gedekt wordt door de door de vennootschap afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering, wordt de aansprakelijkheid van de vennootschap beperkt tot een bedrag gelijk aan het tot aan het moment van de gebeurtenis aan de opdrachtgever gefactureerde en door de opdrachtgever betaalde bedrag, met een maximum van € 30.000,- (dertigduizend euro).

3. Indien een door de vennootschap ingeschakelde derde haar aansprakelijkheid beperkt, op welke wijze dan ook, zal de vennootschap bevoegd zijn deze aansprakelijkheidsbeperking namens de opdrachtgever te aanvaarden zonder vooroverleg met de opdrachtgever.


Artikel 9 BeŽindiging van de overeenkomst

1. Nadat de vennootschap de werkzaamheden voor de opdrachtnemer heeft beŽindigd, wordt het dossier gesloten. Indien schriftelijk niet anders wordt overeengekomen, zal het dossier worden gearchiveerd. Het dossier kan door de opdrachtgever worden opgevraagd gedurende vijf jaar na beŽindiging van de werkzaamheden, waarbij de opdrachtgever verplicht is de daaraan verbonden kosten te vergoeden. Na verloop van deze vijf jaar is de vennootschap bevoegd het dossier te vernietigen.


Artikel 10 Conversie

1. Indien een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden niet of niet meer voldoet aan de (alsdan) vigerende wet- en regelgeving wordt deze bepaling (geacht te zijn) aangepast zodanig dat deze bepaling wel voldoet aan de (alsdan) vigerende wet- en regelgeving.


Artikel 11 Toepasselijk recht en relatieve competentie

1. Op alle tussen de vennootschap en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Bij geschillen tussen de vennootschap en de opdrachtgever, is uitsluitend de rechtbank Oost Brabant te ís-Hertogenbosch bevoegd daarvan kennis te nemen, dan wel ter uitsluitende keuze van de vennootschap de rechtbank die volgende de vigerende competentieregels bevoegd is.