Spronken & Co Advocaten

03-01-2022
Huuropschorting/korting in de Horeca : Beslissing van de Hoge Raad

Beste Lezer,

De Hoge Raad heeft op 24 december 2021 de vragen van de Rechtbank Limburg in een coronahuurkortingsgeschil beantwoord: ECLI:NL:HR:2021:1974.

Martin van Beek van ons kantoor heeft de rekenmethodes van het relevante arrest van het Hof Amsterdam inzake Damsquare/Swiss๔tel (ECLI:NL:GHAMS:2021:2728) en van de Hoge Raad met elkaar vergeleken.
Het startpunt is verschillend; het Hof begint met de totale Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) van de totale vaste lasten af te trekken terwijl de Hoge Raad begint met het huuraandeel van de TVL af te trekken van de huurprijs.
Maar beide berekeningen leiden uiteindelijk naar dezelfde uitkomst.

Rekenmethode huurkorting Hof Amsterdam inzake Damsquare/Swiss๔tel:
Huurkorting = (Totale vaste lasten – ontvangen TVL) x percentage huur in vaste lasten x percentage omzetdaling x 50%

Rekenmethode Hoge Raad 24-12-2021:
Huurkorting = (overeengekomen huurprijs – gedeelte van de TVL dat aan de huur wordt toegerekend) x percentage omzetvermindering x 50%.

Ter controle:
Cijfervoorbeeld HR:
“2. Uitgewerkt aan de hand van fictieve bedragen, waarbij de huurprijs € 4.500, de vaste lasten € 25.000, de TVL € 10.000, de behaalde lagere omzet € 20.000 en de referentieomzet € 100.000 belopen, ziet de berekening er als volgt uit.
a. Eerst wordt bepaald welk percentage van de vaste lasten is gemoeid met betaling van de overeengekomen huurprijs (100% x (€ 4.500 : € 25.000) = 18%).
b. Omdat de huurder aanspraak kan maken op TVL, wordt op het bedrag van de overeengekomen huurprijs 18% van de TVL van € 10.000 (= € 1.800) in mindering gebracht.
c. Vervolgens wordt het percentage van de omzetdaling berekend (100% – (100% x (€ 20.000 : € 100.000)) = 80%), en wordt aan de hand van dit percentage vastgesteld welk deel van de na stap b resterende huur wordt gerelateerd aan de omzetdaling.
d. Ten slotte wordt het met de verstoring van de waardeverhouding samenhangende nadeel gelijk verdeeld over de verhuurder en de huurder (ieder 50% van het nadeel).
Een en ander resulteert in dit voorbeeld in de volgende huurprijsvermindering:
(€ 4.500 – € 1.800) x 80% x 50% = € 1.080, derhalve 24% van de overeengekomen huurprijs.”

Als je deze cijfers invult in de formule van het Hof Amsterdam dan:
(25.000 – 10.000) x 18% x 80% x 50% = € 1.080.

Wij staan as usual gereed voor overleg en advies!

L้on Spronken