Spronken & Co Advocaten

31-05-2010
Verhaal van de maand mei 2010: CONTACT OF CONTRACT


Ja, vorige week was het weer zover: een kort geding over de vraag of er al dan niet een overeenkomst tussen partijen tot stand was gekomen.

Partijen zijn met elkaar in gesprek geraakt over het sluiten van een overeenkomst van geldlening met als voorwaarde dat er een pandrecht wordt verstrekt op de inventaris. Bij het aanbieden van de beide overeenkomsten geeft de geldlener aan de overeenkomst van pandrecht niet te willen ondertekenen, waarop de geldgever beide overeenkomsten van het woord concept voorziet.

Gaat dit contact tot een contract leiden?

Medio 1982 wees de Hoge Raad het inmiddels bekende standaardarrest Plas/Valburg (HR 18 juni 1982, NJ 1983, 723), waarbij de toon werd gezet voor de opvatting dat de ene contractspartij zich niet meer zonder meer kan terugtrekken als de onderhandelingen tussen partijen een bepaald stadium hebben bereikt. Daarbij moeten partijen rekening houden met elkaars gerechtvaardigde kenbare belangen.

Daarna is veel jurisprudentie op dit vlak gevolgd. Medio 2005 wees de Hoge Raad een ander arrest, namelijk CBB/JPO (HR 12 augustus 2005, NJ 2005, 467), waarbij de opvatting wordt gehuldigd dat een aanbod kan worden ingetrokken c.q. een onderhandeling kan worden afgebroken zonder dat de ene contractspartij tegenover de andere contractspartij schadeplichtig wordt.

Al met al ieder keer weer een interessant juridisch vraagstuk, waarbij de mannen in het veld die de contacten leggen en contracten moeten sluiten at the end of the day de toon zetten. Het blijft daarbij van belang dat er adequaat en zorgvuldig en bij voorkeur schriftelijk gecommuniceerd wordt om over en weer duidelijkheid te scheppen over de vraag of het contact ook een contract zal worden.

Ons kort geding hebben wij afgesloten met een minnelijke oplossing na aanwijzingen van de Voorzieningenrechter. Partijen houden het voor gezien en geven elkaar over en weer finale kwijting en zullen geen zaken meer met elkaar doen.

Wij van Spronken & Co kunnen u begeleiden bij het voeren van contractsonderhandelingen. Neem contact op met Léon Spronken: 073 – 613 79 17 of stuur hem een mail (klik op de link onderaan*)


’s-Hertogenbosch, 31 mei 2010, Léon Spronken

*e-mail Léon Spronken